2 minute read

פרויקט הסטודנטים של אילון מציע נקודת מבט מעוותת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

אוניברסיטת אילון חוגגת מדי שנה את הישגיהם האקדמיים של תלמידיה על ידי הצגה של חלק מהמחקרים של תארים מתקדמים שנאספו בקפידה, בפני הפרופסורים וגוף הסטודנטים של האוניברסיטה. עם זאת, השנה התוכן של פרויקט אחד הדהים אותי. המחקר שהציע סטודנט בוגר אחד, היה ניתוח לסיפורי אלימות בין נשים ארגנטינאיות ופלסטיניות. כוונת...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1