2 minute read

אנטי-גזענות לא יכולה להיות עילה לאנטישמיות

Photo: Axel Tschentscher / Wikimedia Commons ב- 7 בספטמבר פרסמה קבוצה של פרופסורים וסטודנטים לתארים מתקדמים מכתב גלוי לנשיאה מרתה א.פולק ולראש הקמפוס מייקל קוטליקוף, המפרט את הצעדים הנחוצים לדעתם ל”קורנל אנטי-גזענית”. ברשימת הצעות זו היתה הבקשה המוזרה לפיה האוניברסיטה תטפל ב”מעורבותה של קורנל טק בג’נטריפיקציה של שכונת קווינס, ובאמצעות...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1