3 minute read

שיהיה זכרו ברוך ולא מנוצל

בעקבות הרצח הטראגי של ג’ורג’ פלויד, נוצר כאוס גדול בחברה בארצות הברית, כמו גם ברחבי העולם. הפשע המחריד העלה שאלה עתיקת יומין לדיון הציבורי: האם השגנו שוויון בחברה? אם לא, איך אפשר להשיג? אלה כמובן שאלות טעונות. מספר רב של ספרים ומאמרים נכתבו בנושא, ובדם, יזע ודמעות נעשים מאמצים ליצור...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1