3 minute read

הסיבה שהנוצרייה הזאת תומכת ביהודים ובישראל

דיטריך בונהופר, שכיהן ככומר נוצרי בגרמניה בשנות השלושים של המאה העשרים, אמר פעם “שתיקה מול הרוע היא עצמה רוע.” הוכחה למילותיו אלה, הם במעשיו האמיצים של בונהופר, כאשר נלחם בעקשנות לצד מתנגדים אחרים של המשטר הנאצי כדי להציל משפחות יהודיות במהלך זוועות השואה. כנוצרייה, ביליתי את רוב חיי במרדף לחיזוק...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1