7 minute read

חיילי האוניברסיטה העברית תחת מתקפה

האוניברסיטה העברית בירושלים סוערת בימים האחרונים, בעקבות פרסומו של סרטון תעמולה על ידי תא הסטודנטים של מפלגת חד”ש באוניברסיטה. הסרטון, בן ארבע דקות, מציג שורה ארוכה של אירועים מתולדות מדינת ישראל – מנקודת המבט של הנרטיב הפלסטיני. לאחר מכן הוא עובר לימינו אנו, מציג תמונות של חיילי צה”ל במדים ברחבי...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1